Badem yemeniz için bir milyon farklı sebep var

Badem yemeniz için bir milyon farklı sebep var
Bu haber 20 Oca 2014 Pts 11:49 tarihinde eklendi.
mm
Paylaş:

Temmuz 2003′te FDA, “Bilimsel kanıtların, doymuş yağ ve kolesterol açısından fakir bir diyetin parçası olarak badem türü çeşitli yemişlerden günde 43 gr. yemenin kalp rahatsızlığı riskini azalltığını ortaya koyduğunu ifade ederek bu besinin sağlık üzerindeki olumlu etkisini onaylamıştır.

Ba­de­min bi­le­şi­min­de yüz­de 54 yağ, yüz­de 16,9 ni­şas­ta var­dır. Ma­den­sel tuz ve vi­ta­min­ce zen­gin­dir. Ba­dem­de çin­ko, de­mir, kal­si­yum, po­tas­yum, E vi­ta­mi­ni gi­bi mi­ne­ral­ler ve vi­ta­min­ler var­dır. Ay­rı­ca içer­di­ği amig­da­lin mad­de­si­nin kan­se­re kar­şı ko­ru­yu­cu ola­bi­le­ce­ği sa­vu­lu­nu­yor. Bu­nun­la bir­lik­te Ko en­zim Q 10 ve Ome­ga 3 se­vi­ye­si çok yük­sek­tir. Bu en­zim ve yağ asi­di kalp da­mar has­ta­lık­la­rın­dan ki­şi­yi ko­rur ve yaş­lan­ma­ya gi­diş sü­re­ci­ni ya­vaş­la­tır. Ba­de­mi dü­zen­li tü­ket­mek kö­tü ko­les­te­rol olan LDL’­yi yüz­de 6 ila yüz­de 15 ora­nın­da dü­şü­rü­yor. Ay­rı­ca şöy­le bir dü­şü­nül­dü­ğün­de, sağ­lık ko­nu­sun­da bi­linç­li olan tü­ke­ti­ci­le­rin, içer­di­ği yağ­dan do­la­yı bu be­sin­den ka­çın­ma­ma­la­rı ge­re­kir.

“Ba­dem şiş­man­la­tı­r” an­la­yı­şı­nı da­ha en ba­şın­dan bir ta­ra­fa bı­ra­ka­lım. Nur­se­s’ He­alth Stud­y’, Ad­ven­tist Sağ­lık Araş­tır­ma­sı ve Physi­ci­an­s’ Fol­low-up Study gi­bi epi­de­mi­yo­lo­jik araş­tır­ma­lar ev­ren­sel an­lam­da gös­ter­miş­tir ki ye­miş ye­me­ye en me­yil­li olan­lar ay­nı za­man­da en dü­şük be­den küt­le en­dek­si­ne (bir faz­la ki­lo öl­çü­sü) sa­hip­tir.

Öl­çü­lü yen­di­ğin­de ki­lo ver­me­ye yar­dım­cı olur

Ta­bi­i ki ba­dem yağ ve ka­lo­ri açı­sın­dan zen­gin­dir ve bu ye­miş­ten bir otu­ruş­ta iki ki­lo yi­yip ki­lo ver­me­yi bek­le­ye­mez­si­niz. An­cak içer­di­ği yağ ve pro­te­inin yük­sek se­vi­ye­de do­yu­ru­cu ol­du­ğu­nu, öl­çü­lü mik­tar­da ye­nen ba­de­min as­lın­da ki­lo ver­me­ye yar­dım­cı ola­bi­le­ce­ği­ni gös­te­ren çok mik­tar­da araş­tır­ma mev­cut­tur. Ba­de­min vü­cut­ta ko­le­sis­to­ki­nin hor­mon se­vi­ye­si­ni ar­tı­ra­rak uzun sü­re­li tok­luk his­si sağ­la­dı­ğı­na da­ir pek çok ça­lış­ma bu­lun­mak­ta­dır.

Araş­tır­ma­lar­dan bi­ri, ay­nı mik­tar­da ka­lo­ri alan iki grup in­sa­nı bir­bi­riy­le kı­yas­la­dı, grup­lar­dan bi­ri 520 ka­lo­ri­yi ba­dem­den al­dı ve di­ğer gru­ba kı­yas­la çok da­ha faz­la ki­lo ver­di. Ön araş­tır­ma­lar ba­de­min hüc­re du­var­la­rı­nın ha­zım ya da emi­lim için ge­rek­li olan di­yet yağ mik­ta­rı­nı kıs­men sı­nır­la­ya­bil­di­ği­ni be­lirt­mek­te­dir. Öy­ley­se ba­dem­den alı­nan ka­lo­ri­le­rin kü­çük bir kıs­mı tam ma­na­sıy­la emil­mi­yor. Her ha­lü­kar­da ya­pı­lan araş­tır­ma­lar­dan di­yet­te alı­nan ka­lo­ri­den bel­li bir kıs­mı­nın ay­nı mik­tar­da ka­lo­ri içe­ren ba­dem­le yer de­ğiş­tir­me­si­nin ki­lo al­mak an­la­mı­na gel­me­di­ği an­la­şıl­mak­ta­dır.

DİYABET HASTALARI İÇİN GÜVENİLİRDİR
Aynı zamanda bademin 30 gr.’ında 3 gr. besinsel lifin yanı sıra, yaklaşık 6 gr. protein mevcuttur. Badem kalsiyum açısından da zengindir, 30 gr.’ında 80 mg kalsiyum vardır. Bunlara ek olarak fosfor ve de içerir, harika bir magnezyum kaynağıdır. Neredeyse hiç karbonhidrat barındırmadığından diyabet hastaları ve kan şekeri sorunu olanlar için mükemmel bir besindir.

30 gr. badem ya da bir sürümlük badem yağı elma gibi bir meyve dilimiyle birlikte harika oluyor ve benim de en favori besinlerimden. Badem yağı aynı zamanda kereviz sapına sürülerek yendiğinde de muhteşemdir. Her iki yiyecekte bulunan toplam kalori oldukça makul (250 kadar) ve içerdiği besinler açısından da çarpıcıdır.

SAFRA TAŞLARININ OLUŞUMUNU ENGELLER
Nur­ses He­alth Stud­y’­de 20 yıl bo­yun­ca yak­la­şık 80 bin ka­dı­nın di­yet­le­riy­le il­gi­li top­la­nan ve­ri­ler­de, haf­ta­da 28 gram ba­dem, fıs­tık ve­ya fıs­tık ez­me­si tü­ket­me­nin, saf­ra taş­la­rı­nın oluş­ma ris­ki­ni yüz­de 25 ora­nın­da azalt­tı­ğı sap­tan­mış­tır.

Kalp sağlığı için faydalıdır

Ba­de­min kalp has­ta­lı­ğı ris­ki­ni dü­şür­dü­ğü­nü gösteren tonlarca araştırmanın metaanalizinden elde edilen sonuçlar ise yüksek kolesterolle başlayan deneklerin toplam kolesterollerinin yüzde 5.3 ile 7.2 ve daha da önem­li­si LDL (kö­tü) ko­les­te­rol­le­ri­nin yüz­de 6.8 ile 10 ora­nın­da düş­tü­ğü is­pat­lan­mış­tır.

ARAŞTIRMALARLA SABİT
Ko­les­te­ro­lü dü­şür­me be­ce­ri­si­ne sa­hip ol­du­ğu ger­çe­ğin­den çok da­ha önem­li­si, ba­dem kalp sağ­lı­ğı üze­rin­de ko­les­te­rol dü­şür­me­nin öte­sin­de fay­da­la­rı olan tek­li doy­ma­mış yağ ba­kı­mın­dan zen­gin­dir. Ba­dem­de­ki ya­ğın ne­re­dey­se yüz­de yet­mi­şi, Ak­de­niz di­ye­tin­de­ki ki­lit un­sur olan tek­li doy­ma­mış yağ­dır ki ya­şam sü­re­si­ni uzat­mak bir ya­na kalp ra­hat­sız­lı­ğı ve kan­ser ora­nın­da­ki dü­şüş­le iliş­ki­si he­men he­men her araş­tır­ma­da ka­nıt­lan­mış­tır. Ün­lü Li­on Di­et He­arth Stud­y’­de, 1988 ile 1992 se­ne­le­ri ara­sın­da kalp kri­zi ge­çi­ren ki­şi­le­re ya kalp kri­zi son­ra­sı tav­si­ye edi­len stan­dart di­ye­ti (doy­muş ya­ğın az tü­ke­til­di­ği) ya da Ak­de­niz di­ye­ti­ni ta­kip et­me­le­ri öğüt­len­miş­tir. Yak­la­şık dört yıl­lık bir ta­ki­bin ar­dın­dan Ak­de­niz di­ye­ti­ni ta­kip eden­ler yüz­de yet­miş da­ha az kalp ra­hat­sız­lı­ğı ya­şa­mış­lar­dır (bu ilaç­lar­da gö­rü­len risk­te­ki dü­şü­şün ne­re­dey­se üç ka­tı­dır).

Sa­de­ce bu ka­dar da de­ğil, ay­nı za­man­da ölüm ris­ki de top­lam­da yüz­de kırk beş ora­nın­da azal­mış­tır. Bu şa­şır­tı­cı so­nuç­lar ko­les­te­rol se­vi­ye­sin­de çok faz­la de­ği­şik­lik ol­ma­dan el­de edil­miş­tir ki bu da kalp ra­hat­sız­lı­ğı­nın ko­les­te­ro­lün çok öte­sin­de bir şey ol­du­ğu­nu gös­ter­mek­te­dir. Lyon araş­tır­ma so­nuç­la­rı o ka­dar et­ki­le­yi­ciy­di ki in­ce­le­me etik ne­den­ler­den do­la­yı er­ken­den dur­du­rul­mak zo­run­da kal­dı. De­nek­le­rin tü­mü­ne, ba­dem­de bol mik­tar­da bu­lu­nan tür­de­ki tek­li doy­ma­mış yağ içe­ren Ak­de­niz bes­len­me tar­zı­nı ta­kip et­me­le­ri tav­si­ye edil­di.

SÜT ELDE EDEBİLİRSİNİZ
Badem ve suyla harika bir “süt” elde edebilirsiniz. Bir blendere bir kase içme suyu ve birkaç yemek kaşığı dolusu organik badem atın, doğru yoldasınız. Eğer daha tatlı olmasını isterseniz biraz bal ekleyebilirsiniz.

Bağışıklık sisteminin dostu

Badem iyi bir antioksidan olan, immün sistemi destekleyen E vitamininin ve manganezin iyi bir kaynağıdır. Badem ayrıca magnezyum, bakır, riboflavin (B2) ve fosforun da iyi kaynaklarındandır. Yarım çay bardağı badem günlük manganez ihtiyacının yüzde 45′ini, bakır ihtiyacının yüzde 20′sini karşılar.

Alzheimer’a karşı koruyucudur

Yapılan çalışmalar bademin hafıza, konsantrasyon ve hatırlama üzerinde son derece olumlu etkilerinin olduğunu göstermektedir.

Kansere karşı badem

Özellikle kolon kanserine karşı koruyucu ve tedavi edici etkisi yine yapılan pek çok çalışmada ortaya konmuşur.

 

 

Paylaş:
"Badem yemeniz için bir milyon farklı sebep var" HAKKINDA YAPILAN YORUMLAR
Bu konuya hiç yorum yapılmadı.

Yorum yapma kapalı.

HEMEN YORUM YAP
img

BU HABERLER DİKKATİNİZİ ÇEKEBİLİR!

Çocuk gelinin şüpheli ölümü için Bakanlık harekete geçti
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Pervari ilçesinde 12 yaşında görücü...
Alibeyköy Cep Otogarı hizmete girdi
Kısa süreli yolcu indirme-alma noktası olan Alibeyköy Cep Otogarı’nda ilk...
Çocuğunuz karın ağrısı çekiyorsa dikkat
Giresun Üniversitesi (GRÜ) Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkan...
İETT otobüsleri ilaçla dezenfekte edildi
İETT Genel Müdürü Hayri Baraçlı, otobüs ve metrobüslerin, haftada bir...

çok okunan haberler
Malesef, bugün hiç haber girilmedi.
Malesef, bu hafta hiç haber girilmedi.
Malesef, bu ay hiç haber girilmedi.
Sponsor Bağlantılar